Scholen

In de wijk Marsdijk zijn 4 scholen gevestigd. De scholen geven hieronder een korte presentatie.
Meer informatie leest up op hun eigen website.

De Marskramer

Alles in 1 school
Met ingang van 2015-2016 is De Marskramer een “Alles in 1 school”. Dat betekent dat we alles onder één dak hebben: kinderen van 0 t/m 12 jaar kunnen bij ons terecht voor kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en voor- en naschoolse opvang.

Onderwijsconcept en visie: “Kansrijk op weg!” School is een plek om te oefenen om bagage mee te nemen voor de toekomst. Wij willen een laagdrempelige school zijn, waar iedereen met plezier naar toe gaat, zich deel van het geheel en veilig voelt. Een school met heldere doelen en veel aandacht voor de gehele ontwikkeling van de leerlingen.

Onze visie op opvoeden, leren en onderwijs: Een samenleving als de onze, die gekenmerkt wordt door grote en snelle veranderingen op allerlei gebied, is gebaat bij mondige en zelfstandige mensen. Deze mondige, zelfstandige, maar ook sociaal goed toegeruste mensen leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van die samenleving.

Bij de uitvoering en realisatie van de visie zijn de volgende vragen van belang:

Welke vaardigheden moet een kind hebben om Kansrijk op weg te gaan naar een plek in de samenleving van de 21e eeuw.
Wat kunnen kinderen doen en wat willen kinderen doen.
Wat betekent dit voor de inhoud van het onderwijs op de Marskramer?

Dit leidt tot de volgende uitgangspunten:
Wij willen leerlingen kennis, zelfvertrouwen, waarden en vaardigheden meegeven die nodig zijn om richting te geven aan hun rol in de samenleving van vandaag en morgen.
School is een plek om te leren en te oefenen.
Elk kind moet zijn vermogens optimaal kunnen ontwikkelen.
Belemmeringen in die ontwikkeling worden overwonnen.
De leerling staat centraal in zijn persoonlijkheidsontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
The Leader in Me.
Het onderwijsconcept dat wij gebruiken om hier vorm aan te geven is “The Leader in Me” In schooljaar 2014-2015 zijn we op onze school gestart met dit onderwijsconcept.

The Leader in Me

In eerste instantie worden we als leerkrachten geschoold. We leren hoe het programma ingevoerd kan worden onder begeleiding en training van het CPS. Ondertussen wordt in verschillende groepen al voorzichtig kennis gemaakt met de 7 gewoonten van The Leader In Me. Daarom leek het ons goed om nog iets te vertellen over de 7 gewoonten.
Uitgangspunt is het gedachtengoed van Stephen Covey. Hij heeft 7 gewoonten van effectief leiderschap geformuleerd die zijn omgezet in een programma voor scholen met de naam “The Leader in Me”. Door middel van de 7 gewoonten wordt persoonlijk leiderschap ontwikkeld bij kinderen. Bij persoonlijk leiderschap gaat het om leidinggeven aan jezelf, inzicht krijgen in jezelf en je relatie met anderen. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties.
De basis voor effectief leiderschap zijn de gewoonten 1, 2 en 3. Deze gewoonten helpen om meer grip te krijgen op de eigen keuzes en te werken aan jezelf. Met deze 3 gewoonten word je zelf steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar grip krijgt op sociale situaties en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel ziet.
Als er succesvol wordt geïnvesteerd in deze eerste drie gewoonten, dan is er sprake van persoonlijke groei. Vanuit deze groei ontstaat er groei in relaties met anderen. Want als je je eigen keuzes durft te maken en weet wat je wilt, is het makkelijker om op een goede manier relaties aan te gaan met anderen.
Gewoonten 4, 5 en 6 gaan over het omgaan met anderen. Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking. Je leert beter samenwerken, beter naar elkaar luisteren en meer communiceren. Er ontstaat dan begrip voor elkaar. Bij gewoonte 6 (creëer synergie: samen is beter) gaat het er om dat je verschillen leert waarderen en accepteren. Niemand is gelijk. Iedereen heeft talenten.
Om gewoonte 1 tot en met 6 te realiseren is gewoonte 7 van groot belang. Investeer in jezelf. Eet en leef gezond. Doe leuke dingen. Het gaat hierbij om het zoeken van evenwicht tussen lichaam, hart, geest en ziel. Niet voor niets vormt deze gewoonte de kruin van de boom.

Meer informatie hierover is hier op onze website te vinden.
O.B.S de Marskramer
Kleuvenstee 1
9403 LT Assen
www.demarskramer.nl
Telefoon: 0592 372424

CDS De Borg

Basisschool De Borg

Een eerste of vernieuwde kennismaking met ‘de Borg’.
Want wij willen graag een school zijn,
waar je met veel plezier naar toe gaat:
huppelend heen en huppelend terug!
waar je veel ervaringen opdoet
waar je met plezier leert
waar je met elkaar van allerlei activiteiten kunt ondernemen
waar over waarden en normen wordt gesproken en nagedacht
waar ouders van harte welkom zijn
waar geleerd wordt de leerstof zo veel mogelijk zelfstandig te verwerken
waar ook voldoende ruimte is voor de creatieve vakken
met een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs
waar het kind centraal staat met een identiteit
die zo veel mogelijk openstaat voor ontwikkelingen in de samenleving.

De Borg is een gecertificeerde Daltonschool. Leerlingen werken met dag- en weekplanningen. Tevens worden veel zaken in projectvorm aangeboden. De leerling moet, na instructie, bepaalde zaken zelf uitwerken en opzoeken. Dat een goede begeleiding en controle door de leerkrachten nodig is, spreekt voor zich.

Op school ligt een informatieboekje voor u klaar met daarin alle noodzakelijke informatie. Ook kunt u ons even bellen voor een afspraak.
Wilt u meer informatie over het Daltononderwijs dan kunt kijken op www.dalton.nl

Meer informatie vindt u op onze website
www.basisschooldeborg.nl
directie.deborg@cogdrenthe.nl
Christelijke Basisschool de Borg
Dusselheugte 13
9403 GN Assen
T: 0592370203

Gereformeerde Basisschool ‘De Driesprong’

Gereformeerde Basisschool ‘De Driesprong’

De Driesprong is in 2014 prachtig verbouwd en staat in de wijk Marsdijk. Wij zijn trots op ons mooie gebouw; 13 mooie lokalen met digiborden, 4 ruime kamers voor extra zorg, twee leerpleinen, een afgeschermd kleuterplein.
De meeste kinderen die naar de Driesprong gaan komen uit de wijk Marsdijk of Peelo. De school ligt op een rustige plaats in de mooie wijk Marsdijk.
Er wordt lesgegeven in 11 groepen, door vakbekwame leerkrachten met ondersteuning van enthousiaste onderwijsassistenten. De school kenmerkt zich door kwalitatief goed onderwijs, goede instructievaardigheden bij de leerkrachten, gebruik van moderne methodes, aandacht voor de opbrengsten én voor uw kind als individu. Want het draait om meer dan alleen rekenen en taal.
Daarnaast is er speciale aandacht voor de leesvaardigheid, de cultuureducatie, en voor begeleiding van meer- en hoogbegaafde kinderen. Wij werken aan de invoering van P.B.S.
Kinderen die zich veilig voelen, zich socialer gedragen en minder probleemgedrag vertonen. Dat is het doel van PBS. Dit wordt bereikt door samenwerking tussen ouders, leerkrachten en andere volwassenen op school. Positive Behavior Support (PBS) oftewel ‘Goed gedrag kun je leren’, is een aanpak om positief gedrag bij kinderen te stimuleren.
De Driesprong staat open voor alle ouders die hun kinderen bijbelgetrouw onderwijs willen bieden dat in lijn is met de opvoeding thuis. Daarover willen wij graag met u in gesprek.
Wanneer u meer wilt weten neem dan contact op met de directeur van de school: Ad van Deursen.
‘Goed, geïnspireerd en uitdagend’
Onder dit motto verzorgen onze scholen iedere dag het onderwijs aan de leerlingen.
Hierbij draait het in de eerste plaats om het kind: dat staat centraal in de lessen en in de school als uniek, getalenteerd en geliefd schepsel van God. Maar dit motto tekent ook de manier waarop onze juffen en meesters hun lessen inrichten, en waarop ze hun verantwoordelijkheid en hun rol in de school invullen en daarin als team samenwerken. Omdat we het belangrijk vinden dat er zoveel mogelijk één lijn bestaat in de opvoeding thuis en het onderwijs op school, zijn ouders welkom in de school.
Met elkaar willen we ons inzetten om uit ieder kind het beste naar boven te halen. We doen dat in een veilige leeromgeving, en met respect voor de ander, voor zichzelf en voor de natuur, in het besef dat alles en iedereen Gods eigendom is.

Met vriendelijke groet,
>Ad van Deursen Locatiedirecteur
M.L. Kingweg 46
9403 PA Assen
Telefoon: 0592 372295
Mobiel: 06 23795399
Website: www.gbsdedriesprong.nl
Facebook: facebook.com/dedriesprongassen

De Heksenketel

Openbare school De Heksenketel

De Heksenketel werkt vanaf 1993 vanuit visie op onderwijs en opvoeding met het concept ervarings gericht onderwijs.
Ervarings Gericht Onderwijs: E.G.O. Het doel van het ervaringsgericht onderwijs kan worden aangeduid met de term ‘emancipatie’. Bij een geëmancipeerd mens denken we onder andere aan een mens die zo veel mogelijk vrij is van emotionele obstakels, dus ongehinderd met zijn/ haar gevoelens om kan gaan en een positief zelfbeeld, eigenwaardegevoel heeft. We willen kinderen laten ontwikkelen op een manier die past bij hun mogelijkheden, zodat ze klaar zijn voor de volgende fase in hun ontwikkeling.
Basisvaardigheden Zo’n ideale mens zal ook de basisvaardigheden en inzichten ontwikkeld moeten hebben die voor zijn/ haar (verdere) leven van belang zijn. Kunnen luisteren en lezen; kunnen spreken en schrijven, gezond kunnen bewegen en leven; kennis hebben over o.a. milieu en omgeving; de invloed kennen van gedrag en houding; prioriteiten stellen; kunnen kiezen; kunnen concentreren en ontspannen; emoties kunnen uiten en herkennen.
De Heksenketel heeft als doelstelling een belangrijke bijdrage te leveren, zodat een kind maximaal voorbereid wordt op het vervolgonderwijs en op de rest van het leven. Anderzijds denken wij aan iemand die een ruime blik heeft, geboeid wordt door de werkelijkheid en die probeert te begrijpen. Zo zal bij die persoon ook begrip ontstaan voor de mens die in andere omstandigheden leeft dan hij / zijzelf.

Ervaringsgericht onderwijzen.
Het fundament van ervaringsgericht onderwijs is de ervaringsgerichte houding van de onderwijsgevenden.
Drie wegen kan de leerkracht bewandelen om deze onderwijsvorm te realiseren:
– Kinderen ruimte geven voor het nemen van initiatief.
– Het milieu verrijken door een divers aanbod van materialen en activiteiten die het ‘doen’ bij de kinderen. Met ‘doen’ bedoelen we activiteiten, waarbij kinderen betrokken kunnen raken.
– Het voeren van de ‘ervaringsgerichte dialoog’, waarin hij/ zij op het denk- en voelspoor van de kinderen kan inhaken. De basishouding van aanvaarding, echtheid en inleving zijn daarbij van groot belang.

Uitgangspunten:
Wij zijn van mening dat er sprake is van echt leren en optimale ontwikkeling als kinderen ergens geboeid en betrokken mee bezig zijn. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor kinderen. Dit is het meest essentiële uitgangspunt van ons ‘ervaringsgericht’ onderwijs. Dat de ‘betrokkenheid’ van de kinderen de belangrijkste maatstaf is voor de kwaliteit van ons onderwijs mag duidelijk zijn. Wij proberen de inrichting en organisatie van ons onderwijs zodanig te maken dat kinderen maximaal betrokken kunnen raken. De school onderschrijft en handelt naar de “Intentieverklaring” zoals vastgesteld door het expertisecentrum E.G.O. Nederland. (zie www.ervaringsgerichtonderwijs.nl)

We hanteren hiervoor de volgende vijf factoren in ons onderwijsaanbod:
1. Een goede sfeer kinderen moeten zich ‘goed in hun vel’ kunnen voelen op school (moeten zich welbevinden).
2. Een uitnodigende sfeer, een goede relatie tussen kinderen onderling, tussen kinderen en leerkrachten en tussen ouders en de school zijn van essentieel belang. Werken op ‘eigen niveau’ Leerstof en activiteiten worden zoveel mogelijk afgestemd op het niveau van het kind. Als de leerstof te moeilijk is haken kinderen af; als het te simpel is voelen kinderen geen uitdaging meer; in beide gevallen gaat dat ten koste van de betrokkenheid.
3. Werkelijkheidsnabijheid, hier denken wij aan onderwijs dat uitgaat van contexten en situaties die voor kinderen inleefbaar en betekenisvol zijn. Dat eigen ervaringen en inbreng van de kinderen hierbij onontbeerlijk zijn is natuurlijk vanzelfsprekend!
4. Activiteit:
kinderen zijn van nature heel actief; ons onderwijs speelt daarop in! Kinderen worden in de gelegenheid gesteld om zoveel mogelijk actief te zijn (d.w.z. doen, denken, onderzoeken, spelen, discussiëren, etc.); ‘dode’ momenten (wachten, stilzitten, niets te ‘doen’ hebben) worden vermeden.
5. Leerlingeninitiatief verruimen
Betrokkenheid ontstaat als kinderen met dingen bezig kunnen zijn die aansluiten bij hun belangstelling en behoefte. Door ruimte te creëren voor eigen keuze en persoonlijke inbreng komt de reële en individuele belangstelling pas écht tot zijn recht.
Hier vindt u ons:
O.B.S. de Heksenketel
Tarwehullen 1
9403 WD Assen
Telefoon: 0592 374655
Website: www.obsdeheksenketel.nl